Арба

Қоржын бос

ас құралдарсыз

Жеткізу мекенжайын енгізіңіз

Тапсырыс пікірі
Онлайн карта
Төленетін сома0
Жеткізілім сомасы ~60 минТегін

Жария оферта

Терминдер мен анықтамалар.
Осы Офертада, егер контекстен өзгеше туындамаса, төменде келтірілген терминдердің мынадай мағыналары болады және оның құрамдас ажырамас бөлігі болып табылады:
"Сатушы", "Оператор" - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және тауарларды, оның ішінде қашықтықтан сату бойынша кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын "Сафарян Э. А." ЖК, "Павлыш Т. п." ЖК, "Фомин Д. А." ЖК, "Парфенов а. в." ЖК заңды тұлғалары ұсынылған компаниялар тобы жолымен.
"Сатып алушы", "Пайдаланушы" - осы Офертаны төменде көрсетілген шарттарда қабылдаған (акцептеген) және сатушыға өзінің дербес деректерін Сатушы Сатып алушының тапсырысын ресімдеу үшін пайдалануы мүмкін Сайтта және/немесе мобильді қосымшада тіркеу арқылы берген кез келген жеке тұлға.
"Сайт" - сатушының сайттағы ресми веб-парағы https://barkhanburger.starterapp.ru
"Интернет-дүкен" -сайтта орналастырылған тауарларды мобильді қосымшада сату бойынша сатушының ресми интернет-дүкені.
"Тауарлар" - Сайтта және мобильді қосымшада ұсынылған сатушы өнімдерінің тізімі.
"Тапсырыс" -Интернет-дүкенде сатып алушы ресімдеген, Интернет-дүкенде сатып алушы таңдаған тауарларды сатып алуға және жеткізуге және интернет желісі арқылы сатушыға берілген сұрау (Сайтта, мобильді қосымшада орналастырылған электрондық нысан).
"Курьерлік қызмет" - сатушының мүддесі үшін Сатып алушы тапсырыс берген тауарларды жеткізу бойынша қызметтер көрсететін тұлғалар.
Осы Офертаның мақсаттары үшін жекеше түрдегі терминдер мен анықтамалар көпше түрдегі терминдер мен анықтамаларға да қатысты және керісінше.
Егер осы Офертада өзгеше көзделмесе, осы Офертаның шарттары сайт пен мобильді қосымша үшін қолданылады.
1. Жалпы ережелер
1.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 395-бабына сәйкес (бұдан әрі осы Офертаның мәтіні бойынша – "ҚР МК") бұл құжат Жеке тұлғаларға арналған жария оферта болып табылады және төменде баяндалған шарттар қабылданған жағдайда жеке тұлға осы Офертада баяндалған шарттарда тауарға ақы төлеуге міндеттенеді. ҚР АК 396-бабының 3-тармағына сәйкес сатып алушының тапсырысты түпкілікті растау сәті сатушы офертасының акцепті болып табылады, бұл осы Офертада, Сайтта және мобильді қосымшада белгіленген шарттарда тауарды бөлшек сатып алу-сату шартын (бұдан әрі осы Офертаның мәтіні бойынша – "шарт") жасасуға тең болып табылады.
1.2. Сатушы мен Сатып алушы қажетті құқық пен әрекет қабілеттілігіне, сондай - ақ шартты жасасу және орындау үшін қажетті және жеткілікті Барлық құқықтар мен өкілеттіктерге ие болуын қамтамасыз етеді. "Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірісі мен айналымын мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 1999.07.16 № 429-1 Заңына сәйкес 21 жасқа толмаған адамдарға алкоголь өнімін сатуға тыйым салынады. Курьерлік қызмет қызметкерлерінің төлқұжатын немесе сатып алушының жасын куәландыратын басқа құжатты көрсетуді талап етуге құқығы бар.
1.3. Интернет-дүкен арқылы тауарларға тапсырыс бере отырып, Сатып алушы осы офертаның шарттарын сөзсіз қабылдайды және сатушының Құпиялылық саясатының шарттарымен келіседі. Сатып алушы Сайтта және мобильді қосымшада ресімдеген тауарға тапсырыс сатушы мен Сатып алушы арасында жасалған шарттың дәлелі болып табылады.
1.4. Сатып алушы мен сатушы арасындағы қатынастарға ҚР АК ережелері (оның ішінде бөлшек сатып алу-сату туралы ереже (25-тарау, § 2), 04.05.2010 ж. № 274-IV "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" ҚР Заңы және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының өзге де нормативтік-құқықтық актілері (бұдан әрі осы Офертаның мәтіні бойынша – "ҚР").
1.5. Сатушы осы офертаға өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады, осыған байланысты Сатып алушы Сайтта, мобильді қосымшада орналастырылған осы офертадағы өзгерістердің болуын дербес бақылауға міндеттенеді. Осы Офертаның өзгергені туралы хабарламаны сатушы сайтта, мобильді қосымшада Ақпараттық хабарлама түрінде олар күшіне енген күнге дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей орналастыруға міндетті.
2. Шарттың Мәні
2.1. Сатушы тауарларды сатушының мобильді қосымшасында сайтта ұсынылған бағамен береді, сатады, ал Сатып алушы осы Офертаның шарттарына сәйкес төлем жасайды және тауарларды қабылдайды.
2.2. Тауарларға меншік құқығы сатып алушы тауарларды қабылдаған кезде және соңғы қабылданған тауарлардың толық құнын төлеген кезде сатып алушыға өтеді. Тауарлардың кездейсоқ жойылу немесе бүліну қаупі Сатып алушы тауарларды қабылдаған сәттен бастап сатып алушыға өтеді.
3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
3.1. Сатушы міндеттеме алады:
3.1.1. осы Оферта қабылданған сәттен бастап осы Оферта белгілеген шарттарда және ҚР қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес Сатып алушы алдындағы өз міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету. Сатушы осы Офертаның 9-бөліміне сәйкес еңсерілмейтін күш ("форс-мажор") мән-жайлары туындаған жағдайда өз міндеттемелерін орындаудан бас тарту құқығын өзіне қалдырады;
3.1.2. ҚР қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, сатып алушының сатушыға берілген дербес деректерін өңдеу және сақтау, олардың құпиялылығын қамтамасыз ету және осы ақпаратқа үшінші тұлғаларға қол жеткізуді ұсынбау. Осы Офертаны қабылдай (акцептей) отырып, Сатып алушы өзінің келісімін растайды және операторға өзінің дербес деректерін, оның ішінде: тегін, атын, әкесінің атын; жеткізу мекенжайын; телефонын өңдеуге рұқсат береді. Осы Офертада дербес деректерді өңдеу деп: жоғарыда көрсетілген деректерді жинау, оларды жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), пайдалану, бұғаттау, жою түсініледі.
3.1.2.1. Оператор Сатып алушыға тапсырыс берілген Тауарларды жеткізу мақсатында сатып алушының дербес деректерін курьерлік қызметке беруге құқылы.
3.1.2.2. Сатып алушы келісімін білдіреді және операторға және оның қызметтеріне деректер базасын басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің, сондай-ақ өзге де бағдарламалық және техникалық құралдардың көмегімен сатып алушының дербес деректерін өңдеуге рұқсат береді. Мұндай жүйелермен жұмыс жоғарыда 3.1.2-тармақта көрсетілгендей жүзеге асырылады. алгоритм (жинау, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау, пайдалану, бұғаттау, жою).
3.1.2.3. Оператор Сатып алушының дербес деректерін өңдеудің пайдаланылатын тәсілдерін дербес анықтауға құқылы (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей: пошта кодтарын кодтар/индекстер базасымен автоматты түрде салыстыру, көшелер/елді мекендер атауларының жазылуын автоматты тексеру, берілген критерийлер бойынша дерекқорды сегментациялау және т.б.).
3.1.2.4. Оператор Сатып алушы ұсынған дербес деректердің құпиялылығын, оларды көшіруден, таратудан қорғауды қамтамасыз етеді. Кез келген сәтте сатып алушы өзінің дербес деректерінің тізбесін сұратуға және/немесе операторға телефон арқылы қоңырау шалып, атын, әкесінің атын, тегін және жеткізу мекенжайын көрсете отырып, өзінің дербес деректерін өзгертуді, жоюды талап етуге құқылы.
3.1.2.5. Сатушы сатушыға берілген сатып алушының жеке деректеріне рұқсатсыз қол жеткізу әрекеттерін болдырмауға міндеттенеді; мұндай әрекеттерді уақтылы анықтау және тоқтату.
3.2. Сатушының осы офертаның шарттарын; Интернет-дүкенде көрсетілген тауарлардың бағаларын; тауарларды төлеу және жеткізу шарттарын; тауарларды жеткізу тәсілдерін, мерзімдерін және аумағын; сондай-ақ сайтта, мобильді қосымшада орналастырылған осы Офертада көрсетілген өзге де шарттарды өзгертуге құқығы бар.
3.3. Сатып алушы міндеттенеді:
3.3.1. Сайтта, мобильді қосымшада тапсырысты ресімдеу сәтіне дейін-осы Офертада белгіленген мазмұнмен және шарттармен, сондай-ақ сайтта, мобильді қосымшада көрсетілген өзге де шарттармен, оның ішінде Интернет-дүкенде Белгіленген тауарлардың бағасымен, тауарларды жеткізу аймағымен және Тапсырыстың ең төменгі құнымен танысу қажет оны сатып алушыға жеткізу үшін жасаңыз;
3.3.2. сатып алушыны сәйкестендіру үшін қажетті және Сатушымен мәміле жасау және Тапсырыс берген тауарларды сатып алушыға жеткізу үшін жеткілікті сенімді дербес деректерді ұсыну;
3.3.3. тапсырыс берілген тауарларға осы Офертаның шарттарымен ақы төлеу;
3.3.4. Интернет-дүкенде тапсырыс берілген тауарларды кәсіпкерлік мақсатта пайдаланбаңыз;
3.3.5. осы Офертада белгіленген шарттарды, сондай-ақ сайтта, мобильді қосымшада көрсетілген өзге де шарттарды сақтау.
3.4. Сатып алушының құқығы бар:
3.4.1. пайдаланушы тіркелгісін тіркегеннен кейін Интернет-дүкенді пайдаланыңыз. Есептік жазба деректері ерекше және аударылмайтын болып табылады. Сатып алушы есептік жазбаның деректерін үшінші тұлғаға берген жағдайда, Сатып алушы осындай үшінші тұлғалар жасаған іс-әрекеттері үшін, сондай-ақ осындай үшінші тұлғалар сатушыға келтірген залалдары үшін толық көлемде жауапты болады;
3.4.2. тіркелген кезде көрсетілген абоненттік телефон нөміріне жылжымалы радиотелефон байланысы желілері бойынша sms-хабарламалар түрінде өткізілетін акциялар туралы ақпаратты (жарнамалық хабарламаларды, таратуды) алуға. Пайдаланушы кез-келген уақытта жіберілімнен бас тартуға, сондай-ақ қайтадан жіберілімге жазылуға мүмкіндігі бар;
4. Интернет-дүкенде тіркелу
4.1. Интернет-дүкенді пайдалану құқығын алу үшін Сатып алушы пайдаланушының есептік жазбасын Сайтта, мобильді қосымшада тіркеуді жүзеге асыруға міндеттенеді.
4.3. Пайдаланушы SMS–хабарламада оператордан алған парольді дұрыс енгізгеннен кейін тіркеу аяқталды деп есептеледі.
4.4. Интернет-дүкенде пайдаланушының есептік жазбасын тіркеу бойынша әрекеттерді жасай отырып, Пайдаланушы осы офертаның шарттарын толық көлемде және қандай да бір алып қоюсыз қабылдайды.
4.5. Сатып алушыны тіркеу Сатып алушының атынан үшінші тұлғалардың рұқсат етілмеген әрекеттерін болдырмауға мүмкіндік береді және соңғысына Интернет-дүкеннің қосымша қызметтеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сатып алушының логин мен парольді үшінші тұлғаларға беруіне жол берілмейді.
4.6. Тауарға тапсырыс беруді Сатып алушы Сайтта, мобильді қосымшада жүзеге асырады. Тек тіркелген сатып алушылар (пайдаланушылар) тапсырыс бере алады.
4.7. Сатушы тіркеу кезінде Сатып алушы берген ақпараттың дұрыстығы мен дұрыстығына жауап бермейді.
5. Тапсырысты рәсімдеу және орындау мерзімі
5.1. Сатып алушының тапсырысы телефон арқылы және/немесе сайттағы, мобильді қосымшадағы тапсырыстың электрондық нысанын толтыру арқылы ресімделуі мүмкін.
5.1.1. Тапсырысты телефон арқылы немесе сайттағы электрондық нысан арқылы, Мобильді қосымшада ресімдеу кезінде. Сатып алушы осы Офертаның шарттарымен танысқанын растайды және сатушыға Тапсырысты тиісті түрде рәсімдеу және орындау үшін қажетті барлық ақпаратты беруге міндеттенеді.
5.1.2. Сайт арқылы тапсырыс берген кезде, мобильді қосымша Сатып алушы тапсырыстың электрондық нысанын толтырады және тапсырысты электрондық нысанда растау арқылы қалыптасқан тапсырысты сатушыға жібереді.
5.2. Егер сатушының қоймасында Сатып алушы тапсырыс берген тауарлардың қажетті саны немесе ассортименті болмаса, сатушы бұл туралы Сатып алушыдан тапсырыс алғаннан кейін 30 минут ішінде сатып алушыға телефон арқылы хабарлайды. Сатып алушы тауарларды өзге мөлшерде немесе ассортиментте қабылдауға келісуге не өз тапсырысынан бас тартуға құқылы. Сатып алушының жауабын алмаған жағдайда Сатушы Сатып алушының тапсырысын толық көлемде жоюға құқылы.
5.3. Сатып алушының Тапсырыс құрамын өзгертуге құқығы жоқ.
5.4. Сатып алушыда тауарлардың қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты қосымша сұрақтар туындаған жағдайда, тапсырыс берер алдында сатып алушы Сайтта, мобильді қосымшада көрсетілген жұмыс режиміне сәйкес қажетті ақпаратты алу үшін сайттың төменгі оң жағында көрсетілген телефон арқылы сатушыға жүгінуі керек.
6. Тауарларды Жеткізу
6.1. Егер тауарлар сатып алушыға соңғысының кінәсінен, сатып алушының өзі тапсырған тауарды қабылдаудан және/немесе төлеуден бас тартуының, жалған шақырудың кінәсінен берілмеген жағдайда, Сатушы Сатып алушының логинін (абоненттік телефон нөмірін) бұғаттауға құқылы.
6.2. Тауарларды жеткізуді Курьерлік қызмет Сатып алушы Сайтта, мобильді қосымшада тапсырыс берген кезде көрсеткен нақты мекенжай бойынша жүзеге асырады.
6.2.1. Тауарларды жеткізу аймағына кірмейтін мекенжайлар бойынша жеткізу жүзеге асырылмайды.
6.2.3. Тапсырысты жеткізу мерзімі Сатып алушының орналасқан жеріне байланысты 30-дан 90 минутқа дейін. Сатушы осы Офертада және/немесе Сайтта, мобильді қосымшада белгіленген тауарларды жеткізу мерзімдерін сақтау үшін бар күшін салады.
6.3. Жеткізу Сатып алушы ең төменгі тапсырыс сомасына тапсырыс берген жағдайда жүзеге асырылады. Ең төменгі тапсырыс сомасын сатушы біржақты тәртіппен айқындайды және сайтта, мобильді қосымшада көрсетіледі.
7. Тауарларға Ақы Төлеу
7.1. Тауарлардың бағасын сатушы біржақты тәртіппен айқындайды және сайтта, мобильдік қосымшада Қазақстан Республикасының теңгесімен көрсетіледі. Тауарлардың бағасын сатушы біржақты түрде өзгерте алады. Бұл ретте сатып алушы тапсырыс берген тауардың бағасы өзгеруге жатпайды.
7.2. Сатып алушы тапсырыс беру кезінде сатушыда бар тауарларға ғана тапсырыс бере алады.
7.3. Сатып алушы тауарларға ақы төлеуді Қазақстан Республикасының теңгесімен мынадай тәсілдердің бірімен жүргізеді:
7.3.1. қолма-қол ақшамен:
7.3.1.1. төлем Курьерлік қызмет қызметкері ұсынған кассалық немесе тауарлық чек расталуы болып табылатын тауарларды алу фактісі бойынша жүзеге асырылады.
7.3.2. қолма-қол ақшасыз жолмен, сатушының есеп шотына ақша аудару арқылы. Сатып алушының тауарға ақы төлеу жөніндегі міндеттемелері оның Дербес шотынан тиісті ақша қаражаты есептен шығарылған кезден бастап орындалған болып есептеледі.
8. Тауарларды қайтару және айырбастау, ақшалай қаражатты қайтару
8.1. Сатушы Сатып алушыға оның тапсырысына толық сәйкес келетін, сапасы шарт жасасу кезінде Сатып алушыға ұсынылған ақпаратқа сәйкес келетін тауарларды беруге міндетті.
8.2. Тауарларды алған кезде Сатып алушы алынған тауарлардың тапсырысқа сәйкестігін, жеткізілген тауарлардың толықтығын және сыртқы түріне шағымдардың жоқтығын тексереді. Сапасыз, жинақталмаған тауарлар алынған не алынған тауарлар тапсырыспен сәйкес келмеген жағдайда, Сатып алушы мұндай тауарларды алған сәтте бірден тиісті сападағы тауарлармен ауыстыруды талап етуге не тауарлар алынғаннан кейін 5 минут ішінде төленген ақшалай қаражатты қайтаруды сұрап сатушыға жүгінуге құқылы. Сапасыз алынған тауарды алу себебінен тапсырыстан бас тартқан кезде Сатып алушы сатушыға алынған тапсырысты қайтаруға міндеттенеді. Сатып алушы жасалған тапсырысты қайтарудан бас тартқан жағдайда, Сатушы Сатып алушыға төленген ақшалай қаражатты қайтарудан бас тартуға құқылы.
Егер Тапсырыс банк картасымен төленген болса, онда ақша қаражаты сатып алушының өтініші келіп түскен және сатушы оны сатып алушымен хат алмасуда қанағаттандырған сәттен бастап 14 (он төрт) күн ішінде банк картасына қайтарылады. Егер Тапсырыс қолма-қол ақшамен төленген болса, онда қолма-қол ақшаны мейрамханада тапсырыс берген кезде кассир, Сайтта, мобильді қосымшада тапсырыс берген кезде Курьерлік қызмет қайтарады.
Ақшалай қаражатты қайтару туралы шешімді Сатушы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және қалыптасқан барлық мән-жайларды ескере отырып қабылдайды.
8.3. Осы Офертаның 8.2-тармағының шарттары орындалмаған жағдайда сатып алушының тауарлардың сыртқы түрі және олардың жиынтықтылығы бойынша талаптары қабылданбайды.
9. Форс-мажор
Тараптардың кез келгені, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларынан туындаған болса, осы Оферта бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары Тараптар ақылға қонымды тәсілдермен болжай алмайтын немесе алдын ала алмайтын Төтенше жағдайлар мен жағдайларды білдіреді. Мұндай төтенше оқиғаларға немесе жағдайларға, атап айтқанда: ереуілдер, су тасқыны, өрт, жер сілкінісі және басқа да табиғи апаттар, соғыстар, соғыс қимылдары және т. б.
10. Тараптардың жауапкершілігі
10.1. Осы Офертаның (сатушының офертасын Сатып алушы акцептеген) шарттарын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар ҚР заңнамасына сәйкес жауапты болады.
10.2. Интернет-дүкенде және сайтта, мобильді қосымшада орналастырылған барлық мәтіндік ақпарат пен графикалық суреттердің заңды құқық иесі болады. Көрсетілген ақпарат пен суреттерді заңсыз пайдалану ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес қудаланады.
10.3. Сатушы Сатып алушыға Интернет-дүкенде сатып алынған тауарларды тиісінше пайдаланбау салдарынан келтірілген залал үшін жауап бермейді.
10.4. Сатушы тапсырысты дұрыс толтырмау, оның ішінде дербес деректерді дұрыс көрсетпеу нәтижесінде пайда болған Сатып алушының шығыны үшін жауап бермейді;
10.5. Сатып алушы Интернет-дүкенде тіркелу кезінде өзі көрсеткен мәліметтер мен дербес деректердің дұрыстығына толық жауапты болады.
10.6. Пайдаланушы Интернет-дүкенді, сайтты, мобильді қосымшаны осы Офертада көрсетілгеннен өзге мақсаттарда пайдаланбайтынына кепілдік береді.
10.7. Пайдаланушы осы Офертаның шарттары бойынша міндеттемелерді бұзған жағдайда Сатушы Сатып алушының логинін (абоненттік телефон нөмірін) бұғаттау жолымен сатып алушының Интернет-дүкенді пайдалануға қол жеткізуіне тосқауыл қоюға құқылы.
11. Басқа шарттар
11.1. Осы оферта Сатып алушы Интернет-дүкенде есептік жазбаны (логинді) тіркеуге бағытталған әрекеттерді жасаған сәттен бастап күшіне енеді.
11.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауға немесе тиісінше орындамауға байланысты барлық дауларды Тараптар келіссөздер жолымен шешуге тырысады.
11.3. Келіссөздер барысында келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, даулар ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешілетін болады.

Настройки сайта

YANDEX EDA

+

DESKTOP

+

MOBILE

+